آموزش زبان انگليسي دانش آموزان

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  نکات دستوری درس 3زبان انگلیسی سوم راهنمایی

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش :

  بیشتراسامی جمع دارای   es یا  s  جمع در انتهای خود هستند. مانند:

pen      pens     .     apple      apples    .     box      boxes  

و برخی از آنها که علامت ندارند ولی جمع هستند .

مانند: 

men        women       children          people  

اسامی غیرقابل شمارش را نمی توان شمرد و بدون علامت خاصي بکار میروند . مانند:

rice             cheese           milk            money

  برای سوالي کردن اسامی که قابل شمارش هستند ، از قالب زیر پیروی می کنیم:

?    جمله سوالی  +   اسم جمع How many    

مثال:

      How many  books  do you need ?

 How many  cars  are there?    

اما برای سوالی کردن اسامی غیرقابل شمارش اینگونه می نویسیم:

?    جمله سوالی  +   اسم مفرد How much     

 مثال:

How much  rice  is there ?        

   How much  bread  does she buy? 

   برای جواب دادن  نيز اينگونه مي نويسيم:

   قابل شمارش

تعداد کمی   :   a few: تعدادی    :  some  تعداد زیادی    :   a lot of   

غيرقابل شمارش     

  مقدار کمی    :  a little     مقداری  :  some       مقدار زیادی : a lot of

برای اسامی قابل شمارش از اعداد  یا کلمه    many 

و برای غیر قابل شمارش از much یا واحدها و مقیاس ها نیز می توان استفاده کرد.    

مثال:

-seven kilos rice

-There are many books here. 

- I need many pencils.                   

   برای ساختن جمله سوالی ،

 اگر فعل  to be  باشد جای فعل و فاعل را عوض می کنیم و اگر فعل اصلی باشد از افعال کمکی  do / does / ….  استفاده می کنیم:

مثال:

-How many eggs are there in the box ? There are five eggs in the box.

- How much  money do they need ?  They need a little money. 

  سؤالات:

  * با توجه به پرانتز جواب دهید. 1

1. How many friends do you have?  ( a few )

 2.How much butter does Ali want ?  ( some )

  ** انتخاب کنید.

3. How many girls ……… there in the mosque?   ( am / is / are ) 

4. How much ……… do we eat?   ( oranges / water / butter )

5. He reads ……… books every month.   ( much / several / a little )

6 . ( I see ……… children in the park.   ( a few / much / one ) 

*** سوال بسازید.

7. ……………………………………………? They eat a lot of meat.

8. ……………………………………………? There are 20 animals in the zoo.  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اصغر اكبري  |